* تنها راه صحبت کردن به زبان آلمانی را از ما بپرسید

زبان آلمانی

* مکالمه تعاملی همراه با پادکست های صوتی دوره

آموزش آلمانی

* پشتیبانی دائم و پاسخ سوال های زبان آموز توسط استاد

آموزش آلمانی

* تصحیح نوشتار و مکالمه زبان آموز در انتهای هر سطح پکیج

123
دوره های آموزشی